Katalog A-Z

Fosfor Czerwony

Synonimy polifosfor
Wzór chemiczny

P

Masa molowa

30,97

Numer CAS 7723-14-0
Numer WE O231-768-7
Zastosowanie produkcja zapałek i ogni sztucznych, chemikalia laboratroyjne.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: ciemnoczerwony
Zapach: brak danych
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 280°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 300°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,34 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 1100 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: nierozpuszczalny (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć