Katalog A-Z

Tytanu Chlorek

Synonimy 15-20% roztwór chlorku tytanu w kwasie chlorowodorowym
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: brak danych
Zapach: drażniący
pH: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura krzepnięcia: 100 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna
- górna
Gęstość:1,192 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: brak danych
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć