Kodeks etyki

1. Wprowadzenie 

Niniejszy Kodeks Etyki określa wypracowane przez lata doświadczeń – wspólne, najważniejsze wartości i zasady postępowania oraz normy etyczne, jakimi Standard kieruje się
w swojej działalności społecznej i biznesowej, w szczególności względem Pracowników i innych osób
i podmiotów, w tym Kontrahentów1 .
Kodeks określa najważniejsze aspekty stawiane Kontrahentom PPH Standard sp. z o.o. w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz za środowisko naturalne.

 

2. Nasze oczekiwania wobec Kontrahentów

Oczekujemy, iż podmioty, osoby czy organizacje współpracujące z nami , w tym Kontrahenci, będą szanowały przyjęte przez nas zasady, prowadząc swoje działania z dochowaniem zasady uczciwości
i poszanowania norm prawnych, podzielają nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu
i zrównoważonego rozwoju.

 

3.  System wartości etycznych Standard

Podstawę systemu wartości etycznych Standard stanowią :

ODPOWIEDZIALNOŚĆ- to dla nas należyte wywiązanie się ze swoich zobowiązań i akceptacja odpowiedzialności związanej z ich prawidłową realizacją.

PRZEWIDYWALNOŚĆ- prowadzimy działania na bazie przemyślanych decyzji podjętych w oparciu o wyznawane wartości, naszą najlepszą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Gwarantujemy naszym Klientom dostarczenie surowców o powtarzalnej, wysokiej jakości.

KOMPETENCJA I JAKOŚĆ – rozwijamy nasze kompetencje, profesjonalizm, kreatywność oraz pracę zespołową w celu podejmowania lepszych decyzji dla Firmy i jej parterów biznesowych, ciągłego podnoszenia jakości oferowanych surowców i usług oraz budowania zaufania do Firmy i jej Pracowników.

SZACUNEK – uznajemy godność i wartości innych osób oraz zasady uczciwej konkurencji, a także respektujemy i uwzględniamy je w dążeniu do osiągnięcia naszych celów.

UCZCIWOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ – prawdomówność, przejrzystość, postępowanie w sposób słuszny, uczciwy, etyczny i zgodny z prawem stanowi podstawę naszych działań.

ROZWÓJ – w dostarczaniu surowców kierujemy się zasadą ciągłego doskonalenia poprzez poszerzanie listy oferowanych surowców i usprawnianie systemów zarządzania.

BEZPIECZEŃSTWO – które zapewniamy Pracownikom w miejscu pracy oraz Kontrahentom i innym osobom, które znajdują się na terenie Spółki.

 

4. Poszanowanie praw człowieka oraz praw pracowników

PPH Standard sp. z o.o. uznaje zasady dotyczące m.in. respektowania praw człowieka określone w wytycznych UN Global Compact, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ  i Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MPO). Przestrzegamy wszelkich praw Pracowników:

- wolność zrzeszania się: w PPH Standard działa Przedstawiciel Pracowników wybierany w sposób demokratyczny.

- zakaz pracy nieletnich

- wynagrodzenia i świadczenia socjalne: Spółka przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów regulacji zewnętrznych  oraz wewnętrznych, między innymi tych odnoszących się do płacy minimalnej, wszelkich dodatków do wynagrodzeń zawartych w regulacjach wewnętrznych.

- zakaz mobbingu i dyskryminacji 

- czas pracy zgodnie z normami wyznaczonymi w art. 129 § 1 Kodeksu Pracy

5. Dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy

Środowisko pracy

Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nieustannie podnosząc poziom ochrony Pracowników przed zagrożeniami w środowisku pracy. Corocznie budżetujemy wydatki związane ze stanem bhp. Wszyscy pracownicy uczestniczą w regularnych szkoleniach z zakresu BHP.

Działania w nagłych przypadkach

Wdrożyliśmy środki ostrożności w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to procedury zgłaszania
i ewakuacji, szkolenia i ćwiczenia w sytuacjach awaryjnych, odpowiednie materiały pierwszej pomocy, odpowiedni alarm przeciwpożarowy i sprzęt ochrony przeciwpożarowej.

 

6. Zgodność prawna

Prowadzimy działalność biznesową zgodną z obowiązującymi przepisami, regulacjami i pozwoleniami krajowymi i międzynarodowymi.

 

7. Przeciwdziałanie korupcji i konflikt interesów

- Promujemy tylko zachowania zgodne z prawem i zasadami etyki, wyraźnie odrzucając jakiekolwiek działania mające znamiona Korupcji lub łamania innych przepisów prawa lub zasad etyki

- Zasadą podejścia do problemu Korupcji jest przejrzystość działań Spółki, co przekłada się na starania mające na celu wyeliminowanie wszelkich zjawisk korupcyjnych mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Spółki i jej Pracowników. Przestrzeganie tych samych zasad wymagamy od naszych parterów w biznesie, w tym Kontrahentów jak i konkurentów.

- Sporadyczna wymiana – nie mających znacznej wartości i zwyczajowo przyjętych Upominków czy zaproszeń na posiłki, może sprzyjać nawiązywaniu lub utrzymywaniu konstruktywnych i dobrych relacji biznesowych z naszymi parterami.

- Jednakże Upominki nie powinny nigdy mieć rzeczywistego ani zamierzonego wpływu na decyzje podejmowane przez Pracowników lub osoby trzecie.

 

8. Etyka biznesu

- Współpracując z osobami trzecimi, w szczególności w Kontrahentami , dostawcami
(podwykonawcami) i innymi parterami, oczekujemy od nich ( i ich Pracowników) postępowania zgodnego z zasadami określonymi w naszym Kodeksie.

- Ponieważ dostawcy (w tym podwykonawcy) umożliwiają nam prowadzenie działalności i spełnienie oczekiwań naszych Klientów, dokonujemy starannego ich doboru i sprawdzenia, korzystając z przejrzystych polityk i procedur, w tym dotyczącej weryfikacji Kontrahentów.

 

9. Relacje z administracją i wstrzymanie się od działalności politycznej

- Nie angażujemy się w działalność polityczną

- Kontakty z przedstawicielami władz i administracji prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, wyłącznie w ramach swoich kompetencji
i obowiązków i w zakresie związanym z działalnością Spółki.

- Wszelkie informacje przekazywane instytucjom rządowym, samorządowym, w szczególności urzędnikom organów kontrolnych, są prawdziwe i dokładne.

- Szanujemy prawo naszych Pracowników – jako osób prywatnych – do udziału w działalności politycznej i społecznej, o ile wypowiadają się w imieniu własnym, nie zaś Spółki.

 

10. Działalność społeczna

- Czujemy się odpowiedzialni i jesteśmy zaangażowani w realizację naszych zobowiązań wobec społeczności, na rzecz których prowadzimy działalność. Przestrzegamy standardów etycznych
i postępujemy tak, aby zdobyć zaufanie społeczności wśród których działamy.

- Popieramy lokalne inicjatywy rozwoju społeczności, inicjatywy obywatelskie lub społeczne, które przynoszą korzyści dla społeczności lub państwa.

 

11. Chronimy środowisko naturalne

- dbamy o środowisko naturalne, na które oddziałujemy i przestrzegamy regulacji prawnych  dotyczących jego ochrony, w tym ograniczamy w możliwy sposób wpływ na środowisko.

- dokładamy wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko

- przestrzegamy regulacji prawa dotyczących gospodarki odpadami, dążymy do minimalizacji generowania odpadów związanego z prowadzoną działalnością oraz zapewniamy właściwe gospodarowane wytworzonych odpadów, w tym współpracę z uprawnionymi odbiorcami wytworzonych odpadów  w celu minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan środowiska

- promujemy wśród pracowników ekologiczny styl życia

- dokonujemy ciągłych ulepszeń w efektywność środowiskową

 

12. Ochrona poufności informacji, kompletność dokumentacji

- bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych ma kluczowe znaczenie dla Standard

- zgodnie z prawem Spółka gwarantuje poufność informacji, którymi dysponuje, oraz ich przetwarzanie przy użyciu metod zapewniających przejrzystość dla upoważnionych zainteresowanych stron oraz brak dostępu dla osób nieupoważnionych.

- w szczególności zabrania się pracownikom wykorzystywania i rozpowszechniania poufnych informacji w jakimkolwiek celu niezwiązanym z wykorzystywaniem swoich zawodowych czynności.

 

13.  Podsumowanie i przestrzeganie standardów

Kodeks etyki może w przyszłości ulec zmianom. Wciąż modyfikowana rzeczywistość społeczna
i ekonomiczna wywiera na firmach konieczność ciągłego doskonalenia.

Kodeks etyki będzie spełniał swoje zadanie tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy będą przestrzegać jego zapisów oraz stale doskonalić zawarte w nim zapisy. Wszelkie zauważone naruszenia Kodeksu Etyki należy zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu lub anonimowo przesłać informacje korzystając z ZBD – zakładka „ Informacje do Dyrekcji”. Każde zgłoszenie odstępstw od niniejszego Kodeksu Etyki rozpocznie postępowanie wyjaśniające mające na celu określenie przyczyn takich działań oraz podjęcie niezbędnych działań korygująco/doskonalących, aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji. Osoby zgłaszające  nieprawidłowości będą przez nas chronione, chyba, że działaj w złej wierze. Gwarantujemy, że osoba ta nie stanie się obiektem działań odwetowych.

 

Lublin, 01.06.2023                                  

 

1 Kontrahent – oznacza każdą osobę lub podmiot, na rzecz której Spółka wykonuje usługę , sprzedaż lub realizacje umowy, a także każdą osobę lub podmiot , która wykonuje na rzecz Spółki usługę , sprzedaż lub realizacje umowy , w szczególności każdą osobę współpracującą ze Spółką jako dostawca towarów i usług lub podwykonawca , w tym potencjalnego partnera handlowego.