Polityka Etyki Biznesu

Zarząd PPH STANDARD Sp. z o.o. uwzględniając problematykę społeczną zobowiązuje się do:

W zakresie Poszanowania Praw Człowieka

 • Przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Fundamentalnych Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • Wspierania wolności zrzeszania.
 • Sprzeciwiania się pracy przymusowej oraz zatrudniania dzieci.
 • Eliminowania bezprawnej dyskryminacji, prześladowania i przemocy.
 • Zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę.
 • Poprawy warunków pracy.

W zakresie Etyki Biznesu

 • Przestrzegania przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych.
 • Rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi.
 • Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji.
 • Przeciwdziałania korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu.
 • Respektowania praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy z organizacjami i władzami regionalnymi.
 • Kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki. 
 • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki etyki biznesu.

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów wynikających z niniejszej polityki