Ochrona Środowiska

Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 tekst jednolity ( Dz. U. 2016, poz. 672 ) podaje się do publicznej wiadomości.

 

PPH STANDARD SP. Z O.O. w Lublinie jest ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA

WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ  

 

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład:              

Nazwa prowadzącego zakład:  PPH STANDARD Sp. z o.o.

Adres siedziby:  ul. K. Olszewskiego 10, 20-481 Lublin

Telefon/ Fax: 81  71 00 500/ 505

Strona www: www.standard.pl

e-mail: chemia@standard.pl

 

Kierujący Zakładem:
Prezez Zarządu - Dariusz Nowaczyński
Wiceprezes Zarządu - Magdalena Szałkiewicz
 

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Szef Bazy   Janusz Goławski

Telefon kontaktowy: 81   71 00 580;  507 088 914

e-mail: janusz@standard.lublin.pl

 

 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania

awariom przemysłowym oraz  że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa

 w art. 250 ust.1,  właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

         Przedsiębiorstwo  PPH STANDARD Sp. z o. o. jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( ZZR) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016r.  w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2016r, poz.138).

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, zaktualizowana dokumentacja wymagana przez ustawę  Prawo Ochrony Środowiska została przekazana w czerwcu 2016 r. Komendantowi Miejskiej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie.   

 

 1. Opis działalności zakładu

    Podstawowym przedmiotem działalności Firmy jest : 

    - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 46.75.Z )

   - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami  samochodowymi ( PKD 47 )

 

   PPH STANDARD Sp. z o.o. prowadzi działalność dystrybucyjno handlową. Zajmuje się       sprzedażą surowców chemicznych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu między innymi spożywczego, nawozów sztucznych, paszowego, szklarskiego, ceramicznego, gumowego, farb i lakierów, chemii gospodarczej, kosmetycznego, farmaceutycznego i wielu innych. Na terenie firmy czasowo składowane są różnego rodzaju surowce chemiczne również klasyfikowane jako niebezpieczne. 

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o   zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

Na terenie PPH Standard Sp. z o.o. są czasowo magazynowane różne substancje w tym    klasyfikowane jako niebezpieczne. Poniższe krótkie zestawienie przedstawia podstawowe informacje na temat właściwości, jakie cechują substancje decydujące o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku – kategorie zagrożenia oraz  jakie zagrożenie mogą stwarzać.

 

 

Lp.

 

Kategoria zagrożenia

substancji niebezpiecznych

 

Rodzaj zagrożenia  jakie powodują

 

1.

 

Ostro toksyczne

 Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

Wdychanie grozi śmiercią.

Działa toksycznie w następstwie wdychania.

 

 

2.

 

Substancje stałe utleniająca

 

 

Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Może intensyfikować pożar, utleniacz

 

 

3.

 

Niebezpieczne dla środowiska wodnego

 

 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

                                                                                                                         

 

4.

 

Ciecze  łatwopalne

 

 

 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

  Łatwopalna ciecz i pary.

 

 

 

PPH Standard Sp. z o.o. jest świadoma, że ze względu na prowadzony profil działalności zagrożenia wynikające z właściwości czasowo magazynowanych  substancji można podzielić na następujące grupy:

 - zagrożenia pożarowe,

- zagrożenia dla środowiska naturalnego,

- zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka

 

  W odniesieniu do terenów i ludności znajdującej się poza terenem firmy nie przewidziano potencjalnej możliwość zaistnienia zdarzeń, które z uwagi na właściwości substancji niebezpiecznych uwolnionych w czasie awarii mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu  ludzkiemu.

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą zasięg prognozowanych stref zagrożenia substancjami niebezpiecznymi czasowo magazynowanymi na terenie PPH Standard Sp. z o. o. w przypadku powstaniem awarii przemysłowej nie wykracza poza teren Spółki.

Na terenie Przedsiębiorstwa istnieje możliwość wystąpienia pożaru, którego zwalczanie może wymagać udziału sił i środków spoza Firmy tj. jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Inne możliwe przypadki awaryjne np. rozlanie, rozsypanie substancji niebezpiecznej, które mogłyby powstać są pominięte z uwagi na nieznaczne skutki lokalne, ograniczone zamkniętymi przestrzeniami wewnątrz obiektów budowlanych lub na otwartych przestrzeniach Przedsiębiorstwa, o stosunkowo małym zasięgu.

 

Sposoby ostrzegania o awarii przemysłowej pracowników Spółki.

 

Ostrzeżenie pracowników Spółki o wystąpieniu awarii przemysłowej lub innego niebezpieczeństwa następuje za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:

- sygnały akustyczne przekazywane sygnalizatorami akustyczno-dźwiękowymi,

- sieć telefoniczna,

- sieć łączności bezprzewodowej,

- inni pracownicy.  

 

Sposoby ostrzegania o awarii przemysłowej społeczeństwa będącego w sąsiedztwie.

Szef Bazy po ocenie sytuacji zdarzeniowej podejmuje decyzje o wszczęciu dodatkowych czynności alarmowych wobec innych podmiotów i osób będących w sąsiedztwie.

W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia dla osób lub środowiska alarm o zagrożeniu na terenie PPH Standard Sp. z o.o. ogłaszany jest dźwiękiem syreny -  przerywany sygnał dźwiękowy  trwający 15 sekund z przerwami wynoszącymi 30 sekund- 2 powtórzenia

Alarm odwołuje się ciągłym sygnałem dźwiękowym syreny trwającym 2 minuty.

 

Do ogłoszenia alarmu upoważniony jest Szef Bazy/Kierownik Magazynów lub wyznaczona osoba, która zostanie powiadomiona o wystąpieniu pożaru/ awarii. Wraz z uruchomieniem syreny akcję ratowniczą rozpoczyna Kierownik Działań Ratowniczych - z ramienia firmy Szef Bazy/ Kierownik Magazynów.

 

Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zagrożonym zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Kierownika Działań Ratowniczych .

  

Zasady ogólne postępowania ludności przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki w przypadku pozyskania informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej.

 

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie firmy PPH Standard Sp. z o.o. konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Podczas intensywnego zadymienia zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
 • Nie zbliżać się do strefy zagrożenia
 • Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej,
 • Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru
 • Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu na teren firmy,
 • Zamknąć okna i uszczelnić inne otwory, którymi dym lub pary substancji niebezpiecznej mogłyby wniknąć do pomieszczeń,
 • Zamknąć zawór gazu ( jeżeli jest )
 • Nie używać otwartego ognia,
 • W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą,
 • W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy,
 • Na bieżąco śledzić komunikaty podawane przez służby ratownicze do czasu odwołania alarmu.
 • Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi.