Katalog A-Z

Acesulfam K

Opis sól potasowa acetosulfamu opis
Synonimy sól potasowa acetosulfamu
Wzór chemiczny

C4H4KNO4S

Masa molowa

201,23

Numer CAS 55589-62-3
Numer WE 259-715-3
Zastosowanie przemysł spożywczy, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
Wartość pH: 6,5-7,5 ( r-r 10 g/l )
Temperatura topnienia : > 25 °C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność: w wodzie ok. 21 % w 20 °C
w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć