Katalog A-Z

Alkohol Cetylowy

Synonimy 1-hexadekanol
Wzór chemiczny

CH3(CH2)15OH

Masa molowa

242,45g/mol

Numer CAS 36653-82-4
Numer WE 253-149-0
Zastosowanie Odczynnik chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: około 41 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zestalania: 47 °C
Temperatura samozapłonu: około 235°C
Temperatura zapłonu: 150°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: około 0,81 g/cm³ (60°C)
Ciężar nasypowy: 410 - 450 kg/m³
Lepkość kinematyczna: około 11 mm2/s (60 °C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć