Katalog A-Z

Cynku Siarczan

Synonimy cynku siarczan monohydrat
Wzór chemiczny

ZnSO4.H2O

Masa molowa

179,45

Numer CAS 7446-19-7
Numer WE O231-793-3
Zastosowanie Odczynnik do syntez
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do żółtej
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH (roztwór 50g/L, 20 °C): 4-5,2
Temperatura topnienia: 100 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność: niepalny
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: w postaci pyłu nie tworzy mieszanin wybuchowych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: 3,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie (20 °C): 350 g/L
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: 240 °C
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: w warunkach normalnych nie posiada właściwości utleniających

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć