Katalog A-Z

Cynku Stearynian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C36H70O4Zn

Masa molowa

632,33

Numer CAS 557-05-1
Numer WE 209-151-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 118 – 122°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 80 – 130 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć