Katalog A-Z

Cynku Tlenek

Synonimy biel cynkowa
Wzór chemiczny

ZnO

Masa molowa

81,37

Numer CAS 1314-13-2
Numer WE O215-222-5
Zastosowanie Dodatek spożywczy, paszowy, farmaceutyczny i kosmetyczny, barwnik i pigment, dodatek do paliwa i smarów, w obróbce powierzchni i powlekaniu galwanicznym, jako półprodukt i odczynnik chemiczny, składnik baterii, inhibitor korozji i środek przeciwdziałający
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: białego
Zapach: bez zapachu
pH: 7 (50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: około 1975°C
Temperatura wrzenia: brak danych, punkt sublimacji około 1800°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: niepalny
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 5,68 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć