Katalog A-Z

Cyny Siarczan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

SnSO4

Masa molowa

214,77

Numer CAS 7488-55-3
Numer WE 231-302-2
Zastosowanie Galwanizacja, środek redukujący/środek odwadniający, reduktor chromu w cemencie.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwna do białej
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: >360 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie określa się
Temperatura samozapłonu: nie określa się
Granice wybuchowości: nie określa się
Gęstość: 3,95 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 740 kg/m3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: 330 g/l (20 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć