Katalog A-Z

Cyrkonu Tlenek

Synonimy Dwutlenek cyrkonu, tlenek cyrkonu (IV).
Wzór chemiczny

ZrO2

Masa molowa

123,22

Numer CAS 1314-23-4
Numer WE 215-227-2
Zastosowanie chemikalia do syntez lub odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
Wartość pH: ok. 3-4 (roztwór 50g/l H2O)
Temperatura topnienia: ok. 2680 °C
Temperatura wrzenia: ok. 4300 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość nasypowa: 1900 kg/ m3
Gęstość: (w 20 °C) 5,7 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: w 20 °C nie rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak dostępnych danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć