Katalog A-Z

Alkohol Furfurylowy

Synonimy alkohol furfurylowy, 2-furylometanol
Wzór chemiczny

C5H6O2

Masa molowa

98,1

Numer CAS 98-00-0
Numer WE O202-626-1
Zastosowanie Surowiec chemiczny i farmaceutyczny, w produkcji żywic, polimerów, środków zwilżających i impregnujących, powłok kwasoodpornych i cementu. Stosowany przemysle odlewniczym, drzewnym oraz w produkcji materiałów ogniotrwałych.
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna (żółknie podczas przechowywania, brunatnieje w kontakcie z powietrzem)
Zapach: łagodny
pH: 4-6 (30% roztwór)
Temperatura topnienia : -15°C
Temperatura wrzenia: 170°C
Temperatura zapłonu: 65°C
Temperatura samozapłonu: 491°C
Granica wybuchowości:
– dolna: 1,8% obj.
– górna: 16,3% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,13 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,38
Prężność par w temp. 20°C: 0,53 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w eterze etylowym, alkoholu etylowym, acetonie, chloroformie, benzenie
log K(o/w): 0,28

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć