Katalog A-Z

Czterochloroetylen

Synonimy czterochloroeten; tetrachloroetylen; tetrachloroeten
Wzór chemiczny

C2Cl4

Masa molowa

165,82

Numer CAS 127-18-4
Numer WE O204-825-9
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny, stosowany jako rozpuszczalnik.
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: eterowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -22°C
Temperatura wrzenia: 121,4°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: 25 hPa (25°C)
Gęstość: 1,62 g/cm3 (20°C)
Gęstość par: 5,7
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: 150 mg/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, eter
Temperatura rozkładu: >140°C
Lepkość: około 0,9 mPa*s (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć