Katalog A-Z

Dekstryna

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 9004-53-9
Numer WE 232-675-4
Zastosowanie Przemysł chemiczny, spożywczy
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: jasno brązowy do żółtego
Zapach: słaby
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 693 °C
Temperatura zapłonu: 187-190 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,455 g/cm3
Ciężar nasypowy: 780 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć