Katalog A-Z

Dermatol

Synonimy bizmutawy gallusan zasadowy
Wzór chemiczny

C7H5BiO6

Masa molowa

394,09

Numer CAS 99-26-3
Numer WE 202-742-2
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: proszek
Kolor: żółty
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH : brak danych
Temperatura topnienia: 223 °C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w wodorotlenkach.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć