Katalog A-Z

Didecylodimetyloamoniowy Chlorek

Synonimy 50% roztwór wodno-alkoholowy chlorku didecylodimetyloamoniowego
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie chemia gospodarcza
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: jasnożółty
Zapach: rozpuszczalnikowy
pH: 6,5 - 8 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: 82 °C
Temperatura zapłonu: 29 °C ( tygiel zamknięty )
Temperatura samozapłonu: 350 °C
Gęstość: 0,908 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita
w rozpuszczalnikach organicznych - brak danych
Lepkość dynamiczna: 25 mPa*s (20 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć