Katalog A-Z

Alkohol Izobutylowy

Synonimy 2-metylopropan-1-ol
Wzór chemiczny

(CH3)2CHCH2OH

Masa molowa

74,12

Numer CAS 78-83-1
Numer WE O201-148-0
Zastosowanie Dystrybucja, przepakowywanie i formulacja substancji, w produkcji powłok (farb, lakierów, atramentów, tonerów), środków czyszczących, smarów, płynów do obróbki metali, olejów do walcowania, w laboratoriach oraz produktach do pielegnacji i dezynfekcji.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: alkoholowy
pH: 7 (85g/l w 20°C)
Temperatura topnienia: < -90°C
Temperatura wrzenia: 108°C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 31°C
Temperatura samozapłonu: 400°C (1007 hPa)
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,6% (V/V)
- górna: 12% (V/V)
Gęstość: 0,802 (w 20°C)
Lepkość dynamiczna: 4 mPa*s (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 70 g/l (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w eterze, etanolu.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć