Katalog A-Z

Difosforan Tetrasodu

Synonimy pirofosforan tetrasodowy, tetrasodu dwufosforan
Wzór chemiczny

Na4P2O7

Masa molowa

265,94

Numer CAS 7722-88-5
Numer WE 231-767-1
Zastosowanie Środek kompleksujący, inhibitor korozji, środek zapobiegający narastaniu i usuwający kamień i osady, środek powierzchniowo czynny, do profesjonalnego użycia w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym oraz spożywczym
Właściowości

Forma: ciało stałe; krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 9,8 - 10,8 ( 10 g/l r-r wodny w 20 °C)
Temperatura topnienia: > 800 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 2,53 g/cm³ (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 58 g/l
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć