Katalog A-Z

Dimetyloaminopropyloamina

Synonimy DMAPA
Wzór chemiczny

C5H14N2

Masa molowa

102,18

Numer CAS 109-55-7
Numer WE O203-680-9
Zastosowanie Półprodukt chemiczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: lekko aminowy
pH (100g/l, 20°C): 12,2
Temperatura wrzenia: 135,1°C
Temperatura krzepnięcia: -70°C
Temperatura zapłonu: 30,5°C
Temperatura samozapłonu: 215°C
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,30% (V/V)
- górna: -
Gęstość: 0,8133 g/cm3 (20°C).
Lepkość: 1,6 mPas (20°C)
Ciśnienie par: 5,9 hPa (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,352 (25°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć