Katalog A-Z

Disodowy Inozynian

Synonimy IMP
Wzór chemiczny

C10H11N4Na2O8P*H2O

Masa molowa

-

Numer CAS 4691-65-0
Numer WE 225-146-4
Zastosowanie Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała lub bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH: 7-8,5 (20 )
Temperatura topnienia: 175
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: substancja rozpuszczalna
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna w alkoholach, nierozpuszczalna w eterze.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć