Katalog A-Z

D-Pantenol

Synonimy pantotenol, prowitamina B5, D-pantotenylowy alkohol
Wzór chemiczny

C9H19NO4

Masa molowa

205,25

Numer CAS 81-13-0
Numer WE 201-327-3
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny
Właściowości

Postać: lepka ciecz
Barwa: bezbarwna do żóltawej
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH:
- 100%: 10,5 (100g/l, 25 °C)
- 75%: 5,5 - 7,5
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: 118 - 121 °C (100%)
Temperatura zapłonu: 140 - 161 °C (100%)
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: 1,162 g.cm3 (100%)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): - 1,92 (100%)
Temperatura samozapłonu: 400 °C (100%)
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość dynamiczna: 38123cp (100%, 20 °C), 540cp (75%, 25 °C)
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć