Katalog A-Z

Drożdże Selenowe

Synonimy ferment selenowy
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: brązowa
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: około 0,85g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalne

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć