Katalog A-Z

o-Dwuchlorobenzen

Synonimy o -dichlorobenzen, 1,2-dwuchlorobenzen
Wzór chemiczny

C6H4Cl2

Masa molowa

147,0

Numer CAS 95-50-1
Numer WE 202-425-9
Zastosowanie chemikalia laboratoryjne
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: brak danych
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: około - 17 °C
Temperatura wrzenia: 178 - 180 °C
Temperatura zapłonu: 66 °C
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2,2% (V)
– górna: 9,2% (V)
Prężność par: 1,6 hPa (20 °C), 2,1 hPa (35 °C)
Gęstość par: brak dostępnych danych
Gęstość względna: 1,306 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność: brak dostępnych danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log)brak dostępnych danych:
Temperatura samozapłonu: 648 °C
Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych
Lepkość: brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe: brak dostępnych danych
Właściwości utleniające: brak dostępnych danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć