Katalog A-Z

Alkohol Izopropylowy

Synonimy alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan
Wzór chemiczny

CH3CH(OH)CH3

Masa molowa

60,1

Numer CAS 67-63-0
Numer WE O200-661-7
Zastosowanie przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny; jako rozpuszczalnik
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry, charakterystyczny, alkoholu
Temperatura topnienia: - 89 °C
Temperatura wrzenia: 82 °C
Temperatura zapłonu: 15 °C
Temperatura samozapłonu: > 350 °C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2,0% obj.
– górna: 13,0% obj.
Gęstość: 0,785 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: 2,2
Prężność par:
– w temp. 20°C: 43 hPa
– w temp. 30°C: 76 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: miesza się bez ograniczeń
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,3771
Lepkość w temp. 15°C: 2,86 mPa·s
Log P(o/w): 0,05

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć