Katalog A-Z

Dwuetanoloamina

Synonimy dietanoloamina; 2,2`-iminodietanol
Wzór chemiczny

C4H11NO2

Masa molowa

105,00

Numer CAS 111-42-2
Numer WE O203-868-0
Zastosowanie W produkcji detergentów, kosmetyków, leków; jako emulgator, inhibitor korozji, jako sorbent do oczyszczania gazów naturalnych, w syntezach organicznych.
Właściowości

Postać: oleista ciecz
Kolor: bezbarwny do jasnożółtej
Zapach: cherakterystyczny
pH: 11 (53 g/l, H2O)
Temperatura topnienia: około 28 °C
Temperatura wrzenia: 269 - 271 °C
Temperatura zapłonu: 151 °C
Temperatura samozapłonu: 455 °C
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,7 %
- górna: 6,4 %
Gęstość: 1,092 g/ml (20°C)
Rozpuszczalność: substancja rozpuszczalna w wodze
Inne rozpuszczalniki: etanol, metanol, benzen, chloroform.
Lepkość: 380 cP (30°C)
Log Pow: - 2,18

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć