Katalog A-Z

Dwufenyloamina

Synonimy difenyloamina
Wzór chemiczny

C12H11N

Masa molowa

169,23

Numer CAS 122-39-4
Numer WE O204-539-4
Zastosowanie synteza chemiczna, odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: jasnożółta
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 52 - 55°C
Temperatura wrzenia: 302°C
Temperatura samozapłonu: 630°C
Temperatura zapłonu: 153°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: 0,0003 mbar (20°C), 1,3 hPa (115°C)
Gęstość: 1,16 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 530-570 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 0,5 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 450 g/l (20°C)
Współczynnik podziału oktanol/woda : ok. 3,5

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć