Katalog A-Z

Dwuoktylu Sebacynian

Synonimy sebacynian bis( 2-etyloheksylu )
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 122-62-3
Numer WE 204-558-8
Zastosowanie jako plastyfikator w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Właściowości

Postać: oleista ciecz
Barwa: bezbarwna do jasnożółtej
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura wrzenia: 256°C
Temperatura krzepnięcia: < - 70°C
Temperatura zapłonu: >210°C
Temperatura samozapłonu: >400°C
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: 0,912-0,918 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: alkohole, eter i inne rozpuszczalniki organiczne.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć