Katalog A-Z

Dwusodowy Pirofosforan

Synonimy Sól dwusodowa kwasu pirofosforowego (V), pirofosforan dwusodowy
Wzór chemiczny

Na2H2P2O7

Masa molowa

221,94

Numer CAS 7758-16-9
Numer WE 231-835-0
Zastosowanie Jako czynnik kompleksujący, inhibitor korozji, odkamieniacz, środek powierzchniowo czynny, dodatek do profesionalnego użytku w nieorganicznym i organicznym przemyśle chemicznym i przemyśle spożywczym.
Właściowości

Postać: ciało stałe (proszek)
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 3,7 - 5 (10 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: >450°C
Temperatura wrzenia: nieokreślona
Temperatura zaplonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: niepalna
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 170 g/l (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć