Katalog A-Z

Erbu Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Er2O3

Masa molowa

382,52

Numer CAS 12061-16-4
Numer WE 235-045-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: różowy proszek
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak,
Temperatura wrzenia: brak
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 8,64 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć