Katalog A-Z

Esencja Octowa

Synonimy kwas octowy, esencja octowa, kwas etanokarboksylowy
Wzór chemiczny

CH3COOH

Masa molowa

60,05

Numer CAS 64-19-7
Numer WE O200-580-7
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł włókienniczy.
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: ostry
pH: około 2,5 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: -7,4°C
Temperatura wrzenia: 118°C
Temperatura samozapłonu: 485°C
Temperatura zapłonu: 40°C
Granice wybuchowości:
dolna: 5,4% obj.
górna: 17% obj.
Ciśnienie par: 15,4 mbar. (20°C)
Gęstość: około 1,07 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log Pow: -0,31 (100% kwas octowy)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć