Katalog A-Z

Alkohol Laurylowy

Synonimy Dodekan-1-ol, alkohol dodecylowy
Wzór chemiczny

C12H26O

Masa molowa

186,33

Numer CAS 112-53-8
Numer WE 203-982-0
Zastosowanie Chemikalia laboratoryjne, chemikalia do syntez
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biały
Zapach: swoisty
Próg zapachu: brak dostępnych danych
pH: brak dostępnych danych
Temperatura topnienia: 22 - 26 °C
Temperatura wrzenia: 260 - 262 °C
Temperatura zapłonu: 121 °C - zamknięty tygiel
Szybkość parowania: brak dostępnych danych
Dolna/górna granica wybuchowości:
Górna: 4 %(V)
Dolna: 0,6 %(V)
Prężność par: 0,1 hPa w 20 °C
Gęstość par: brak dostępnych danych
Gęstość względna: 0,833 g/cm3 w 25 °C
Rozpuszczalność w wodzie: brak dostępnych danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): 5,13
Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych
Lepkość: brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe: brak dostępnych danych
Właściwości utleniające: brak dostępnych danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć