Katalog A-Z

Ester Glikolowy Witaminy F

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciecz (po dłuższym przechowywaniu może ulegać częściowej krystalizacji)
Barwa: jasnożółty do żółtego
Zapach: słaby
pH: ok.7
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: ok.160°C
Temperatura samozapłonu: ok.300°C
Granice wybuchowości:
Gęstość: ok.0,9 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny, wytwarza emulsje
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć