Katalog A-Z

Eter Dekabromodifenylu

Synonimy bis(pentabromofenol) eter, DPBPO, dekabromodifenylowy tlenek
Wzór chemiczny

C12Br10O

Masa molowa

959,17

Numer CAS 1163-19-5
Numer WE 214-604-9
Zastosowanie jako obojętny dodatek opóźniający palenie do polimerów i włókien.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH: brak dostępnych danych
Temperatura topnienia: 300-310°C,
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: 4x10(-6) pa (21 °C)
Ciężar właściwy: 3,0
Gęstość: 3,4 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: etanol
Temperatura rozkładu: 362 °C
Współczynnik podziału: Log(o/w): 6,265

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć