Katalog A-Z

Eter Naftowy 40/60

Synonimy -
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie odczynnik analityczny, chemikalia do syntez
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: < -10°C
Temperatura wrzenia: 40 - 60°C
Temperatura samozapłonu: około 250°C
Temperatura zapłonu: -21°C
Granice wybuchowosci:
dolna: 0,8% obj.
górna: 8% obj.
lepkość dynamiczna: brak danych
lepkość kinematyczna: brak danych
Prężność pary: około 350 hPa (20°C)
Gestość: 0,64 - 0,67 g/cm³ (20°C)
Cężiar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny.
w rozpuszczalnikach organicznych: chloroform, etanol

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć