Katalog A-Z

Etoksylowane Alkohole Tłuszczowe

Synonimy walloxen, polioksyglikoloeter alkoholtu tłuszczowego
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 68439-50-9
Numer WE -
Zastosowanie Zastosowania przemysłowe: mieszanie, dekantowanie, przertwarzanie, otrzymywanie preparatów; emulgator
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: słaby, specyficzny dla produktu
pH: 6,0 - 7,5 (1% r-ór, 20 °C)
Temperatura zapłonu: > 200 °C
Temperatura samozapłonu: nie oznaczona
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 0,950 - 0,970 g/ cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie ( 20 °C ) rozpuszczalny, może tworzyć żele

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć