Katalog A-Z

Etylowanilina

Synonimy 3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd
Wzór chemiczny

C9H10O3

Masa molowa

166,19

Numer CAS 121-32-4
Numer WE 204-464-7
Zastosowanie przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: krystaliczny proszek
Barwa: biała do żółtawo-biała
Zapach: charakterystyczny, waniliowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 76-78°C
Temperatura wrzenia: poczatek teperatury wrzenia: 285°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Lepkość: brak danych
Gęstość: 1,05 g/cm3
Rozpuszcalność:
- w wodzie: 10g/l (50°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć