Katalog A-Z

Etylu Octan

Synonimy ester etylowy kwasu octowego, ester octowy
Wzór chemiczny

CH3COOC2H5

Masa molowa

88,11

Numer CAS 141-78-6
Numer WE O205-500-4
Zastosowanie w ekstrakcji lub procesie rozpuszczania; w przemyśle farbiarskim - do powlekania i w mieszaninach; w labolatoriach chemicznych; do produkcji klejów i kosmetyków.
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: przyjemny, aromatyczny
próg wyczuwalności zapachu: 50 ppm
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -83,6°C
Temperatura wrzenia: 77°C
Temperatura zapłonu:
– w zamkniętym tyglu: -4°C
Temperatura samozapłonu: 427°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 2,2% obj.
– górna: 11, 5% obj.
Minimalna energia zapłonu: 0,43 mJ
Gęstość w temp. 20°C: 0,90 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,04
Ciśnienie par (20°C): 9,8 kPa
Rozpuszczalność w wodzie (20°C): 80000 mg/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, olejach, miesza się z większością rozpuszczalników organicznych.
Lepkość w temp. 25°C: 0,45 mPa·s
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (25°C): 0,68

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć