Katalog A-Z

Alkohol n-Butylowy

Synonimy butan-1-ol, n-butanol, 1-hydroksybutan
Wzór chemiczny

CH3(CH2)3OH

Masa molowa

74,1

Numer CAS 71-36-3
Numer WE O200-751-6
Zastosowanie Przemysł chemiczny, produkcja izo-butanolu, w produkcji powłok (farby, tusze, tonery, kleje), w produkcji środków czyszczących, smarów, płynów do obróbki metali/ olejów do walcowania, w produktach kosmetycznych; w laboratoriach chemicznych.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: alkoholowy
pH: ok. 7 (r-r 70g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: -89,5°C
Temperatura wrzenia: 117,2°C
Temperatura samozapłonu: 355°C
Temperatura zapłonu: 35°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,4% obj.
górna: 11,3% obj.
Ciśnienie par: 6,7 mbar (20°C)
Gęstość: 0,81 g/cm3 (20°C)
Lepkość dynamiczna: 10 mPa*s (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 78 g/l H2O (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w alkoholu, eterze.
Współczynnik podziału log K(o/w): 0,88 w 25°C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć