Katalog A-Z

Fenol

Synonimy hydroksybenzen, kwas karbolowy
Wzór chemiczny

C6H5OH

Masa molowa

94,11

Numer CAS 108-95-2
Numer WE O203-632-7
Zastosowanie Odczynnik analityczny lub chemiaklia do syntez.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: ostry, słodkawy
pH: około 5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 41 °C
Temperatura wrzenia: 180 - 182 °C
Temperatura samozapłonu: 605 °C
Temperatura zapłonu: 75 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 0,3 obj.
górna: 2,4% obj.
Ciśnienie pary: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość: 1,07 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 620 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 82 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, eter etylowy, gliceryna, chloroform, beznzen
Lepkość: 4,036 mPa*s (45 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć