Katalog A-Z

Fenotiazyna

Synonimy Agrazyna
Wzór chemiczny

C12H9NS

Masa molowa

199,28

Numer CAS 92-84-2
Numer WE 202-196-5
Zastosowanie odczynnik analityczny, produkcja substancji.
Właściowości

Postać: substancja stała
Kolor: jasnożółty
Wartość pH: 7 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura wrzenia: 371 ºC
Temperatura topnienia: 182 - 187 ºC
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: 53 hPa (290 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalna
Współcznymmi podziału n-oktanol/woda (log): 4,15

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć