Katalog A-Z

Fluoryt Mielony

Synonimy mineralny fluorek wapnia
Wzór chemiczny

CaF2

Masa molowa

78,08

Numer CAS 14542-23-5
Numer WE 238-575-7
Zastosowanie jako topnik w przemyśle metalurgicznym, do produkcji szkła, emalii i naczyń kuchennych, do produkcji kwasu fluorowodorowego.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała, żółtawa, szaro-brązowa
Zapach: bez zapachu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia: 1403 °C
Temperatura wrzenia: 2593 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 3,176 - 3,18 (woda=1)
Rozpuszczalność w wodize: bardzo słaba 0,016 g/100ml
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć