Katalog A-Z

Formalina

Synonimy formaldehyd, aldehyd mrówkowy, metanal, formalina, formol, lizoform, aldehyd metylu, glikol metylu
Wzór chemiczny

CH2O

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych i garbników. Produkt tylko do użytku zawodowego - odczynnik chemiczny, chemikalia do syntez.
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: ostry
pH: około 3 - 4 (20 °C)
Temperatura topnienia: w temperaturze poniżej 15 °C ulega polimeryzacji
Temperatura wrzenia: > 95 °C
Temperatura samozapłonu: 430 °C
Temperatura zapłonu: 65 - 85 °C (zależnie od zawartości metanolu)
Granice wybuchowości:
dolna: 7% obj.
górna: 73% obj.
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,1- 1,15 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, metanol, chloroform, aceton

9.2. Inne informacje:
Brak dalszych danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć