Katalog A-Z

Ftalan Dwubutylu

Synonimy ftalan dwubutylu, ftalan dibutylu, ester dwubutylowy kwasu ftalowego, DBF
Wzór chemiczny

C6H4(COOC4H9)2

Masa molowa

278,3

Numer CAS 84-74-2
Numer WE O201-557-4
Zastosowanie odczynnik analityczny<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: estrowy
pH: obojętne (10 mg/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: -35°C
Temperatura wrzenia: 340°C
Temperatura zapłonu: 160 °C
Temperatura samozapłonu: 390 °C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 0,1 % obj.
– górna: 1,62% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,046 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 9,6
Prężność par w temp. 20°C: 0,0027 Pa
Rozpuszczalność w wodzie: 0,011 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w eterze etylowym, alkoholu etylowym, acetonie, benzenie.
Lepkość dynamiczne: 12 - 14 mPa·s (20 °C)
Współczynnik podziału oktanol/woda (log): 4,72

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć