Katalog A-Z

Ftalan Dwuetylu

Synonimy ester dwuetylowy kwasu ftalowego.
Wzór chemiczny

C6H4(COOC2H5)2

Masa molowa

222,2

Numer CAS 84-66-2
Numer WE 201-550-6
Zastosowanie plasytfikator w tworzywach sztucznych na bazie octanu celulozy, utrwalacz w produktach perfumeryjnych, przemysł kosmetyczny, substancja skażająca alkohol etylowy.
Właściowości

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: około 7
Temperatura topnienia: -40,5 °C
Temperatura wrzenia: 296 - 298 °C
Temperatura zapłonu: 156 °C
Temperatura samozapłonu: 457 °C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 0,7 % obj.
– górna: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 1,12 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 7,66
Lepkość w temp 20 °C : 12 - 14 [ mPa*s]
Rzpuszczalność w wodzie: 1,08 mg/l (25°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, eterze etylowym, acetonie, benzenie.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 2,47

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć