Katalog A-Z

Alkohol Poliwinylowy

Wzór chemiczny

(C2H4O)n

Numer CAS 25213-24-5
Numer WE -
Zastosowanie Odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: żółta
Zapach: prawie bez zapachu
pH (20°C, 40 g/l H2O): 4,5-7
Temperatura topnienia: >200°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >180°C
Temperatura samozapłonu: >230°C
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość (20°C): 1,3 g/cm3
Gęstość nasypowa: 400-600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
log P(o/w): brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć