Katalog A-Z

Ftalan Dwuizononylu

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

418.62

Numer CAS 28553-12-0
Numer WE 249-079-5
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł tworzyw sztucznych, plastyfikator<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Postać: ciecz (20°C)
Kolor: bezbarwnay lub lekko żółtawy
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: poniżej - 50°C
Temperatura wrzenia: powyżej 300°C przy 1013hPa
Temperatura zaponu: ok. 236°C przy 1013 hPa
Temperatura samozaponu: ok. 400°C przy 1013 hPa
Granica wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,972 - 0,980 g/cm3 (20°C)
Lepkość:
77,6 mm2/s (20°C)
27,7 mm2/s (40°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny (0,6 μg/l w 25°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.
Współczynnik podziału Log Pow: 8,8 - 9,7 (25°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć