Katalog A-Z

Ftalan Dwuoktylu

Synonimy ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan di(2-etyloheksylu), DEHP <br />
Wzór chemiczny

C24H38O4

Masa molowa

390,5

Numer CAS 117-81-7
Numer WE O204-211-0
Zastosowanie Jako półprodukt, w suchych mieszankach i plastizolach, farbach, lakierach, przetwórstwo polimerów (mieszanie, kalandrowanie, powlekanie natryskowe, wytłaczenie, niskoenergetyczna manipulacja substancją), odczynnik laboratoryjny.<br /><b>Zastosowania odrad
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny do żółtej
Zapach: słabo drażniący, gorzkawy
pH: 7 (20°C)
Temperatura topnienia: - 45°C
Temperatura wrzenia: 384°C
Temperatura samozapłonu: ok. 375°C
Temperatura zapłonu: ok.207°C
Granice wybuchowości: brak danych
Lepkość dynamiczna: 78-82 mPas
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 0,98 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: 0,1 g/l H2O (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: bardzo dobrze rozpuszczalny w benzenie, w polarnych rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu, eterze, acetonie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć