Katalog A-Z

Glejta Ołowiowa (Tlenek Ołowiu)

Synonimy brak
Wzór chemiczny

PbO

Masa molowa

223.19

Numer CAS 1317-36-8
Numer WE O215-267-0
Zastosowanie przemysł chemiczny, w produkcji sykatyw, do wyrobu związków ołowiu,odczynnik labolatoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: żółty do pomarańczowego
Zapach: bez zapachu
pH zawiesiny 100 g/l 20°C : około 8 - 9
Temperatura topnienia: 890°C
Temperatura wrzenia: 1470°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Gęstość: 9,6 g/cm³ (20°C)
Ciężar nasypowy: około 3500 - 3700 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć