Katalog A-Z

Glicerolu Stearynian

Wzór chemiczny

C21H42O4

Masa molowa

358,56

Numer CAS 123-94-4
Numer WE 250-705-4
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe (płatki)
Kolor: biały do kremowego
Zapach: słaby tłuszczowy
pH: ok.7
Temperatura topnienia: ok.55°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: ok.250°C.
Temperatura samozapłonu: ok.300°C
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: ok. 1g/cm3
Prężność par:<0,1 hPa (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny, w gorącej emulguje.
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć